Document de conclusions (2008)

Grup de treball de la Direcció General del Transport Terrestre sobre qualitat

1. Resum - obrir arxiu (410 kB)

2. Anàlisi DAFO de la qualitat i la credibilitat del transport públic a Catalunya - obrir arxiu (136 kB)

3. Justificació dels àmbits d'actuació - obrir arxiu (1.320 kB)

4. Les propostes de les sessions de visió estratègica - obrir arxiu (712 kB)

5. Resum de bones pràctiques de referència - obrir arxiu (614 kB)

6. Propostes i alternatives d'implantació - obrir arxiu (265 kB)

Informe de les sessions de visió estratègica (2008)

1. Resum - obrir arxiu (175 kB)

2. Anàlisi d'escenaris de planificació: ponència de l'IERMB en el seminari del 17/06/08 - obrir arxiu (668 kB)

3. Sessió de visió estratègica del 30/01/08 sobre "Coordinació i dinamització de l'atenció a les queixes, els

suggeriments i les reclamacions" - obrir arxiu (3.181 kB)

4. Sessió de visió estratègica del 14/02/08 sobre "Millora de l'homeneïtat, l'efectivitat i l'eficiència en la gestió

de la qualitat del sistema" - obrir arxiu (2.111 kB)

5. Sessió de visió estratègica del 11/03/08 sobre "Millora de la rellevància, l'efectivitat i l'eficiència en la

provisió d'informació als clients" - obrir arxiu (4.141 kB)

6. Sessió de visió estratègica del 27/03/08 sobre "Millora de l'adequació de les característiques a les

necessitats i les expectatives" - obrir arxiu (2.412 kB)

Calidad y corresponsabilidad (2008)

en el transporte público de viajeros por carretera - Ministeri de Foment

Requisits bàsics per a certificar la qualitat (2006)

dels serveis de transport regular interurbà de viatgers en autobús - obrir arxiu (240kB)

Altres documents (2006)

Buenas prácticas y recomendaciones para la mejora de la satisfacción del

cliente de transporte público - Ministeri de Foment

Manual de apoyo para la implantación para la mejora de la satisfacción del

cliente de transporte público - Ministeri de Foment

Preguntas y respuestas sobre requisitos básicos para certificar la calidad de los

servicios de transporte regular interurbano de viajeros en autobús en Catalunya

Part I: Objeto y ámbito de aplicación - obrir arxiu (182 kB)

Part II: Definición de la calidad de servicio objetivo (kB) - obrir arxiu (243 kB)

Part III: Pautas básicas de calidad para los servicios de transporte regular interurbano de viajeros en Catalunya - obrir arxiu (191 kB)

Part IV: Sistema de gestión de la calidad - obrir arxiu (148 kB)

 

Per poder visualitzar correctament els documents adjunts és
necessari el programa Adobe Reader 5.0 o superior. Descargar Adobe Reader